Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school is bij wet verplicht een MR te hebben. De MR van ´t Ven bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Daarnaast is er 1 ondersteunende ouder die bij de MR betrokken is. Hiermee borgen we de continuïteit en kwaliteit.

De MR is een orgaan voor, de naam zegt het al, medezeggenschap, of inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Bevoegdheden:
De twee bevoegdheden van de MR: Advies- en Instemmingsrecht

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het ondersteuningsplan
 • Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Verandering van grondstelling van de school [oudergeleding]
 • Vaststelling van de schoolgids [oudergeleding]
 • Vaststelling van de onderwijstijd [oudergeleding]
 • De samenstelling van de formatie [personeelsgeleding]
 • Taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team [personeelsgeleding]

 

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster

Werkwijze

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor ouders om mee te luisteren. 

Samenstelling

Na de laatste verkiezing is de samenstelling als volgt:

 • Oudergeleding:                      Martijn Wageveld(VZ) en Mieke Hoffman
 • Personeelsgeleding:             Marielle van Poppelen en Marleen van Santvoort
 • Ondersteunende ouder:    Koen Grevengoed

De leden van de MR van ’t Ven hebben een zittingsduur van drie jaar.

Als er een zittingstermijn verstrijkt dan wordt dit tijdig via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt en kunnen ouders zich aanmelden. Bij meerdere aanmeldingen wordt er schriftelijk gestemd,        waarbij alle ouders kunnen stemmen.

Agenda en notulen

De agenda's en nieuwsbrief van de vergaderingen zullen via Parro gedeeld worden. Mocht u notulen willen opvragen dan kunt u dat doen via de MR of de directie van de school. 

Meer informatie of lid worden?

De leden van de MR staan altijd open voor vragen of opmerkingen. Ook bent u van harte welkom bij een van onze vergaderingen.

U kunt ons bereiken via email: mr@kctven.nl


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de Stichting Signum functioneert een GMR. Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de scholen die tot Signum behoren, nemen deel in de bovenschoolse medezeggenschap. De taken van de GMR zijn dezelfde als die van de MR maar dan op bestuursniveau. De leden van de GMR worden gekozen uit en door vertegenwoordigers van de MR-en, die zijn gekozen in de verkiezingsplatforms voor personeel en ouders.

De actuele samenstelling van de GMR en de contactinformatie staan op de website van Signum,
www.signumonderwijs.nl/organisatie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) 

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden en 6 ouders.Alle leden van de GMR hebben zitting in één van de MR van basisscholen van Signum Onderwijs.

Correspondentieadres GMR:

Signum Onderwijs
Postbus 104
5240 AC Rosmalen